ODLUKE 2006 – 2017

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovec
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi SPUO Rakovec

Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Rakovec za razdoblje od 2016. – 2021.
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o komunalnom doprinosu
I. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu
II. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o porezima općine Rakovec
Odluka o izmjeni odluke o porezima općine Rakovec
Odluka o komunalnom redu
Odluka o odvodnji otpadnih voda
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o grobljima