Izglasani proračun 2024

Obrazloženje Proračuna Općine Rakovec za 2024 – 2026

Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2024. godinu

Proračun Općine Rakovec za 2024. godinu

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2024.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU – OPĆI DIO – sažetak – I.DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2024.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU – OPĆI DIO – račun prihoda i rashoda po izvorima – II.DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2024.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU – OPĆI DIO – račun financiranja po izvorima – III.DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2024.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU – OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji – IV.DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2024.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU – POSEBNI DIO – V.DIO