Financijski izvještaj 2020

POTVRDA FINE – GFI 2020 – RAKOVEC

BILJEŠKA-EVIDENCIJA PRIMLJENIH ZADUŽNICA I GARANCIJA 2020

BILJEŠKA-EVIDENCIJA IZDANIH ZADUŽNICA 2020

BILJEŠKA – RAS FUNKCIJSKI 2020

BILJEŠKA – PR-RAS 2020

BILJEŠKA – OBVEZE 2020

BILJEŠKA – BILANCA 2020

BILJEŠKA – POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU, VANBILANČNA EVIDENCIJA – 2020

REFERENTNA STRANICA GFI 2020 – RAKOVEC – potpisano

BILJEŠKA – P-VRIO 2020

Proracun ZR Rakovec 2020

Potvrda FINE i referentna stranica 01.01.-30.06.2020.