Prostorni plan općine Rakovec

IV. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Rakovec

Tekstualni dio

Uvod i odredbe
Doneseni plan

Grafički dio

1. Koristenje i namjena povrsina
2.1. Elektro i telekom mreža
2.2. Plinovodna mreža
2.3. Vodovodna mreža
2.4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
3.1. Uvjeti korištenja prostora
3.2. Područja posebnih uvjeta
4.1. GP_Baničevec_Mlaka
4.2. GP_Brezani
4.3. GP_Dropčevec_Goli Vrh
4.4. GP_Dvorišće_Hruškovec_Hudovo_Kolenica_Lipnica
4.5. GP_Rakovec
4.6. GP_Valetić

Pročišćeni plan uređenja Općine Rakovec nakon IV. izmjena i dopuna

Tekstualni dio

1. Uvod i Odredbe

Grafički dio

1. Koristenje i namjena površina
2.1. Elektro i telekom mreža
2.2. Plinovodna mreža
2.3. Vodovodna mreža
2.4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
3.1. Uvjeti korittenja prostora
3.2. Područja posebnih uvjeta
4.1. GP Baničevec Mlaka
4.2. GP Brezani
4.3. GP Dropčevec Goli Vrh
4.4. GP Dvorišće, Hruškovec, Hudovo, Kolenica, Lipnica
4.5. GP Rakovec
4.6. GP Valetić