SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU- 2019

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Prijedlog izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa Općine Rkaovec 2015. – 2020.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019.

Prijedlog Izmjene i dopune SRP-a Općine Rakovec 13-12-19

Obrazac savjetovanje s javnošću I. Izmjene i dopune Strateškog razvojnog program Općine Rakovec 2015. – 2020.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnosću proračun

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2020.G. – OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2020.G. – POSEBNI DIO