PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Rakovec uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Na pristup informacijama u postupcima pred Općinom Rakovec ne naplaćuju se upravne pristojbe. Općina Rakovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koji plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12-14, 15-14-ispravak i 141-22)
Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije.

Službenik za informiranje – Petra Karlović – Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • telefonom na broj:  01/2798-005
  • telefaksom na broj: 01/2798-005
  • e-mail: opcina-rakovec@rakovec.hr
  • poštom na adresu: Općina Rakovec, Rakovec 54, 10347 Rakovec
  • usmeno u sjedištu Općine Rakovec

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv Općina Rakovec

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godisnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.pdf

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na psristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016.

Odluka o određivanju osobe za informacije
Katalog informacija
Odluka o ustroju Kataloga informacija