PROSTORNI PLAN OPĆINE RAKOVEC

Tekstualni dio

Uvod i odredbe
Doneseni plan

Grafički dio

1. Koristenje i namjena povrsina
2.1. Elektro i telekom mreža
2.2. Plinovodna mreža
2.3. Vodovodna mreža
2.4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
3.1. Uvjeti korištenja prostora
3.2. Područja posebnih uvjeta
4.1. GP_Baničevec_Mlaka
4.2. GP_Brezani
4.3. GP_Dropčevec_Goli Vrh
4.4. GP_Dvorišće_Hruškovec_Hudovo_Kolenica_Lipnica
4.5. GP_Rakovec
4.6. GP_Valetić