Obavijest o javnoj raspravi za IV. izmjenu i dopunu PPUO Rakovec

Obavijest o javnoj raspravi

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovec

Odluka o donošenju prostornog plana

I. OSNOVNI DIO

TEKSTUALNI DIO

Uvod i odredbe

GRAFIČKI DIO

1. Koristenje i namjena povrsina

2.1. Elektro i telekom mreža

2.2. Plinovodna mreža

2.3. Vodovodna mreža

2.4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.1. Uvjeti korištenja prostora

3.2. Područja posebnih uvjeta

4.1. GP Baničevec, Mlaka

4.2. GP Brezani

4.3. GP Dropčevec, Goli Vrh

4.4. GP Dvorišće, Hruškovec, Hudovo, Kolenica, Lipnica

4.5. GP Rakovec

4.6. GP Valetić

OBAVEZNI PRILOZI

NASLOVNA

SASTAVNICA

SADRŽAJ

Obrazloženje Plana

Popis i sažetak dokumenta i propisa

Zahtjevi

Izvješće o JR

Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

Sažetak prijedloga plana za javnost