PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Rakovec uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Na pristup informacijama u postupcima pred Općinom Rakovec ne naplaćuju se upravne pristojbe. Općina Rakovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koji plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12-14, 15-14-ispravak i 141-22)
Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije.

Službenik za informiranje – Petra Karlović – Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • telefonom na broj:  01/2798-005
  • telefaksom na broj: 01/2798-005
  • e-mail: opcina-rakovec@rakovec.hr
  • poštom na adresu: Općina Rakovec, Rakovec 54, 10347 Rakovec
  • usmeno u sjedištu Općine Rakovec

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv Općina Rakovec

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godisnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.pdf

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na psristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016.

Odluka o određivanju osobe za informacije
Katalog informacija
Odluka o ustroju Kataloga informacija

PRORAČUN

2017.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2018.

Proračun Općine Rakovec za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.pdf
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2017. godinu.pdf

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO.pdf
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2018. GODINU.pdf

Plan razvojnih programa 2018-2020.xls

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.09.2017.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA – OPĆI DIO
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA – POSEBNI DIO

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2016. godinu – opći dio
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2016. godinu – posebni dio
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2017. – OPĆI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2017. – POSEBNI DIO

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2017.
OPĆINA RAKOVEC – GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2016.

Plan razvojnih programa 2017-2019
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU –  OPĆI DIO
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU –  POSEBNI DIO

2016.

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU – OPĆI DIOIII. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU – POSEBNI DIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. godinu – OP?I DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. godinu – POSEBNI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. G. – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. G. – POSEBNI DIO
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2015. godinu – OP?I DIO
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2015. godinu – POSEBNI DIO
Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU
Plan razvojnih programa 2016.-2018. godinu
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU – OP?I DIO
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU – POSEBNI DIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015.G. – OP?I DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015.G. – POSEBNI DIO
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – OPĆI DIO
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – POSEBNI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – POSEBNI DIO

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2014. godinu – OPĆI DIO
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2014. godinu – POSEBNI DIO

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
Referentna stranica

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU – OP?I DIO
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU – POSEBNI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015. – 2017. GODINE

Odluka o izvršenju Proračuna za 2015.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – OPĆI DIO.xls
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – POSEBNI DIO.xls

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. GODINU – OP?I DIO
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. GODINU – POSEBNI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. – POSEBNI DIO
Odluka o izvršenju Proračuna 2014.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014-2016
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. G. S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. G. – OP?I DIO
PRORAČUN OP?INE RAKOVEC ZA 2014. G. S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. G. – POSEBNI DIO

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o korišt. tekuće pričuve proračuna u 2012
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Rakovec za 2012. godinu – opći dio
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Rakovec za 2012. godinu – posebni dio