DOKUMENTI

2016.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016
I. IZMJENE I DOPUNE PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2016. G. – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2016. G. – POSEBNI DIO
Godišnje izvješ?e o izvršenju prora?una Op?ine Rakovec za 2015. godinu – OP?I DIO
Godišnje izvješ?e o izvršenju prora?una Op?ine Rakovec za 2015. godinu – POSEBNI DIO
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Op?ine Rakovec za razdoblje od 2016. – 2021.

Dani zajmovi i primljene otplate
Bilješke uz tablicu danih zajmova i primljenih otplata
Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima
Bilješka uz izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima
Bilješka uz bilancu
Bilješka uz izvještaj o obavezama
Bilješke uz obrazac RAS-FUNKCIJSKI
Bilješke uz obrazac P-VRIO

Pregled sklopljenih ugovora bagatelne nabave
Javni poziv za financiranje projekata udruga iz Prora?una op?ine Rakovec u 2016. godini
Pravilnik o financiranju javnih potreba Op?ine Rakovec
Obavijest – raspored odvoza otpada
Evidencija ugovora za 2015. godinu
Sponzorstva i donacije op?ine Rakovec

2015.

Strateški razvojni program Op?ine Rakovec 2015. – 2020.

Plan nabave za 2016. godinu
II. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2016. GODINU
Plan razvojnih programa 2016.-2018. godinu

PRORA?UN OP?INE RAKOVEC ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU – OP?I DIO
PRORA?UN OP?INE RAKOVEC ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU – POSEBNI DIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2015.G. – OP?I DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2015.G. – POSEBNI DIO

POLUGODIŠNJE IZVJEŠ?E O IZVRŠENJU PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – OP?I DIO
POLUGODIŠNJE IZVJEŠ?E O IZVRŠENJU PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – POSEBNI DIO

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Godišnje izvješ?e o izvršenju Prora?una Op?ine Rakovec za 2014. godinu – OP?I DIO
Godišnje izvješ?e o izvršenju Prora?una Op?ine Rakovec za 2014. godinu – POSEBNI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – POSEBNI DIO

Plan nabave za 2015. godinu
Izvještaji prora?una, prora?unskih i izvanprora?unskih korisnika
Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
Referentna stranica

2014.

Sponzorstva i donacije op?ine Rakovec
Popis sklopljenih ugovora za 2014. godinu

PRORA?UN OP?INE RAKOVEC ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU – OP?I DIO
PRORA?UN OP?INE RAKOVEC ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU – POSEBNI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015. – 2017. GODINE

Odluka o izvršenju Prora?una za 2015.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – OP?I DIO.xls
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – POSEBNI DIO.xls

Dokumentacija za koncesiju

PRORA?UN
GODIŠNJE IZVJEŠ?E O IZVRŠENJU PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2013. GODINU – OP?I DIO
GODIŠNJE IZVJEŠ?E O IZVRŠENJU PRORA?UNA OP?INE RAKOVEC ZA 2013. GODINU – POSEBNI DIO

NATJE?AJI

Poziv na prethodnu provjeru
Izmjena i dopuna Odluke o pla?i službenika i namještenika
Natje?aj – op?ina Rakovec
Odluka o koeficientima za obra?un pla?e 2010.
Upute – natje?aj

Pogledajte važne dokumente op?ine Rakovec

Popis sklopljenih ugovora

Sponzorstva i donacije op?ine Rakovec

Zaklju?ak o prihva?anju izvješ?a o korišt. teku?e pri?uve prora?una u 2012
Godišnji izvještaj o izvršenju prora?una op?ine Rakovec za 2012. godinu – op?i dio
Godišnji izvještaj o izvršenju prora?una op?ine Rakovec za 2012. godinu – posebni dio

 

Odluka o komunalnom doprinosu
I. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu
II. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Plan nabave za 2013. godinu
Obavijest – sukob interesa
III. izmjena i dopuna Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Katalog informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Odluka o odre?ivanju službenika za informacije
Odluka o ustroju Kataloga informacija

Javni poziv vlasnicima nezakonito izgra?enih gra?evina
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Program raspolaganja – Javni uvid


Statut Op?ine Rakovec 2009.

Poslovnik vije?a 2009.
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Op?ine Rakovec
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Op?ine Rakovec
Poslovni?ka Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Op?inskog Vije?a Op?ine Rakovec
Odluka o op?inskim porezima
Odluka o komunalnom redu
Odluka o odvodnji otpadnih voda
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o grobljima

PROSTORNI PLAN OP?INE RAKOVEC

PDF (download)

Obrazloženje
Odredbe
Korištenje i namjena površina
Elektromagnetska i telekomunikacijska mreža
Plinovodna mreža
Vodovodna mreža
Odvodnja i pro?iš?avanje otpadnih voda
Uvjeti za ure?enje, korištenje i zaštitu prostora
Podru?ja posebnih uvjeta korištenja
Bani?evec i Mlaka
Brezani
Drop?evec i Goli Vrh
Dvoriš?e, Hruškovec, Hudovo, kolenica, Lipnica
Rakovec
Valeti?

ZAKONI I PROPISI

Zakon o opcem upravnom postupku
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi

PROSTORNI PLAN ZONE MLAKA

PDF (download) 

OBRAZLOŽENJE
Odredbe
Namjena površina
Promet
Struja
Telekomunikacije
Plinovod – Vodovod
Odvodnja otpadna
Odvodnja oborinska
Uvjeti ure?enja površina
Uvjeti gradnje